چارت سازمانی

 

شرکت الماس پاکان تک ویستا در قالب سه بخش اصلی امور مالی، حقوقی و منابع انسانی، بخش امور فنی و بخش امور اجرایی پروژه‌ها فعالیت می‌کند. نمودار زیر، ساختار و نحوه ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر را نشان می‌دهد.