مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی

رشد روزافزون جمعیت، روند کاهش منابع سوخت های فسیلی و همچنین افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن‌ها، تمایل به استفاده از دیگر منابع انرژی را افزایش داده است. کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست و در سال های اخیر به دنبال استفاده از این انرژی‌های جایگزین است. یکی از تبعات استفاده از این انرژی، دفن پسماندهای خطرناک آن است. انتخاب و تعیین محل دفن این پسماند‌های خطرناک به‌دلیل تأثیرات زیست‌محیطی که در منطقه خواهد داشت بسیار حساس است. نحوه مهار پسماندها باید به گونه‌ای باشد که بتوان از آن‌ها در جهت پیشبرد اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی «توسعه پایدار» استفاده نمود.